SENSOFIT 1000/2000安装固定支架

安装固定支架SENSOFIT 1000_2000

作为一个完整的水分析系统的供应商,我们理所当然要提供一系列完整的组件。除了浸入件,还有一系列各种材料的流通件和过程连接的适配器。可以根据要求,对特别的工作环境提供特别的材料组件。

  • SENSOFIT FLOW 1000

       流通件支架

  • SENSOFIT IMM 1000

       浸入件支架

  • SENSOFIT INS 1000

       插入式螺纹适配器

  • SENSOFIT RET 1000/2000

       插拔式支架(另行提供)